Szkolenia dla kierowców zawodowych

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikację wstępną powinien ukończyć kierowca, który uzyskał:

 • Prawo jazdy kat. C lub C1 - po dniu 10 września 2009r.,
 • Prawo jazdy kat. D lub D1 - po dniu 10 września 2008r.

Kierowca, który ukończył wcześniej kurs w zakresie przewozu rzeczy lub osób i uzyskał prawo jazdy kat C lub C1 po dniu 10 września 2009r. lub prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. zobowiązany jest do odbycia pełnej kwalifikacji wstępnej.

Kierowca, który ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E lub kat. D, D+E, D1, D1+E i uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009r. lub prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. zobowiązany jest do odbycia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej.

Okres ważności kwalifikacji wstępnej to 5 lat. Po tym okresie kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe.

Do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba, która:

 • przebywa co najmniej 185 dni w roku na terenie RP - ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, bądź
 • studiuje od co najmniej 6 miesięcy na terenie RP i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
 • nie będąca obywatelem Państwa członkowskiego UE, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 140 godzin zajęć.

Szkolenie to prowadzone jest w formie kursu kwalifikacyjnego i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych, w zakresie:

 1. części podstawowej - dla prawa jazdy wszystkich kategorii, oraz
 2. części specjalistycznej - dla prawa jazdy kategorii:
  a) C, C+E, C1 i C1+E lub
  b) D, D+E, D1i D1+E
  - zgodnie z programem szkolenia.

Kurs kwalifikacyjny obejmuje:

 1. w części podstawowej 97 i pół godziny zajęć teoretycznych;
 2. w części specjalistycznej:
  32 i pół godziny zajęć teoretycznych,
  16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz
  2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

Po ukończeniu szkolenia kierowca otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu, które uprawnia go do przystąpienia do egzaminu teoretycznego (test kwalifikacyjny) przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej obejmuje:

 1. test podstawowy składający się z 20 pytań - w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego, oraz
 2. test specjalistyczny składający się z 10 pytań - w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E

Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

 1. 17 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz
 2. 7 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 30 minut.

Kwalifikacja okresowa

Okres przejściowy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 roku (DzU nr 122 poz. 1269 z dnia 31 maja 2004 r.), wszyscy kierowcy, którzy zrobili prawo jazdy kat. D, D + E, D1 i D1 + E wydane przed 10.09.2008 r. oraz prawo jazdy kat. C, C + E, C1 i C1 + E wydane przed 10.09.2009 r., mogą zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy lub osób na starych zasadach tylko przez rok od powyższych dat. Warto wspomnieć, iż osoby, które mają uprawnienia, ale nie wykonują zawodu kierowcy, nie tracą ich wraz z wejściem w życie nowych przepisów. Jeżeli będą chcieli podjąć pracę po 10 września 2010 r., zobowiązani będą do uzyskania wpisu do prawa jazdy (rubryka 11) na podstawie badań i szkolenia okresowego, którego termin zależny jest od daty uzyskania prawa jazdy właściwej kategorii. Poniżej prezentujemy tabele z informacją dla poszczególnych kategorii prawa jazdy

KATEGORIE

DATA UZYSKANIA
UPRAWNIEŃ

DATA UZYSKANIA WPISU
DO PRAWA JAZDY

C1, C, C1 + E, C + E

do 31.12.1980

do 10.09.2010

 

od 01.01.1981 do 31.12.1995

do 10.09.2011

 

od 01.01.1996 do 31.12.2000

do 10.09.2012

 

od 01.01.2001 do 31.12.2005

do 10.09.2013

 

od 01.01.2006 do 10.09.2010

do 10.09.2014

D1, D, D1 + E, D + E

od 01.01.1981 do 31.12.1990

do 10.09.2010

 

od 01.01.1991 do 31.12.2000

do 10.09.2011

 

od 01.01.2001 do 31.12.2005

do 10.09.2012

 

od 01.01.2006 do 31.09.2010

do 10.09.2013

Pamiętać należy, aby do szkolenia okresowego przystąpić co najmniej dwa miesiące przed datą wskazana w tabelce. Czas ten pozwoli spokojnie uczestniczyć w szkoleniu, udać się do fotografa czy złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy. Oczekiwanie na nowe prawo jazdy, to okres około czterech tygodni.

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:

 1. C, C+E, C1 i C1+E lub
 2. D, D+E, D1i D1+E

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje:

21 godzin zajęć - w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego z tematów:

 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa;
 • Stosowanie przepisów;
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

14 godzin zajęć - w ramach modułów szkolenia okresowego wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.( dwa tematy do wyboru z niżej przedstawionych:)

 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Czynnik ludzki w przewozie drogowym
 • Wizerunek firmy - obsługa klientów
 • Pierwsza pomoc
 • Ergonomia dla kierowców
 • Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem
 • Krajowy przewóz drogowy
 • Międzynarodowy przewóz drogowy
 • Mocowanie ładunku
 • Przewóz drogowy zwierząt
 • Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe
 • Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe
 • Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się
 • Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną
 • Przewóz drogowy drewna
 • Przewóz drogowy towarów budowlanych - w tym zasady zachowania się na placu budowy
 • Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
 • Ograniczenia w przewozie drogowym towarów
 • Nienormatywne przewozy drogowe

Szkolenie okresowe, prowadzone w formie cyklu zajęć, obejmuje 35 godzin zajęć, o których mowa powyżej, realizowanych w ciągu 5 lat, jednorazowo nie mniej niż jeden moduł szkolenia okresowego. 


Kwalifikacja wstępna dla kategorii C

Jakie korzyści płyną z wyboru naszej firmy ?

Dajemy Państwu możliwość samodzielnego decydowania o terminie zajęć. Gwarantujemy możliwość ukończenia ostatniego modułu, tak by świadectwo kwalifikacji zawodowej było ważne maksymalnie długo. Służymy pomocą w zakresie wszystkich rodzajów szkoleń związanych ze zmianami ustawy o transporcie drogowym. Zapewniamy doświadczonych wykładowców oraz niezbędne materiały szkoleniowe.

Dlaczego warto zgłosić się już dziś ?

Należy pamiętać, iż ukończenie kursu wiąże się również z dokonaniem zmian w Państwa prawie jazdy. Jeśli kierowca nie dopełni tego obowiązku, musi się liczyć z ograniczeniami w wykonywaniu dotychczasowej pracy.czytaj naraża sie na karę nałożoną przez inspektora Inspekcji Transportu Drogowego w wysokości conajmniej 1000 PLN.

Dokumenty wymagane do rozpoczęcia szkolenia:

 • kwestionariusz zgłoszeniowy dla szkolenia w Ośrodku Szkolenia Trela
 • umowa szkoleniowa- kurs kwalifikacji wstępnej ,szkolenie okresowe (do uzyskania w biurze firmy)
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu lekarskim przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych,o których mowa w przepisach Kodeksu Pracy, posiadającego dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określone w odrębnych przepisach
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu psychologicznym przeprowadzonym w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • prawo jazdy kat.C lub zdany egzamin państwowy po 10.09.2009r.

Kwalifikacja wstępna C, C+E

Kwalifikacja wstępna jest dostępna dla każdej osoby, która na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

1. - przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
2. - studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
3. - Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PROGRAM KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ KAT.C, C+E

 • moduł części podstawowej - 195 godz. zajęć teoretycznych,
 • moduł części specjalistycznej - 65 godz. zajęć teoretycznych,
 • moduł części specjalistycznej - 16 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
 • moduł części specjalistycznej - 4 godz. zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

TEST KWALIFIKACYJNY - przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z trzech członków z których jeden pełni funkcję przewodniczącego. Komisję egzaminacyjną powołuje Wojewoda. Test kwalifikacyjny przeprowadza się w grupach 20-osobowych.

Test kwalifikacyjny obejmuje:

Test podstawowy - 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C, C+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 17 poprawnych odpowiedzi).

Test specjalistyczny - 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C, C+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 7 poprawnych odpowiedzi).

Czas trwania testu wynosi 30 min.

Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku.

Kwalifikacja wstępna na kategorię D

Jakie korzyści płyną z wyboru naszej firmy ?

Dajemy Państwu możliwość samodzielnego decydowania o terminie zajęć. Gwarantujemy możliwość ukończenia ostatniego modułu, tak by świadectwo kwalifikacji zawodowej było ważne maksymalnie długo. Służymy pomocą w zakresie wszystkich rodzajów szkoleń związanych ze zmianami ustawy o transporcie drogowym. Zapewniamy doświadczonych wykładowców oraz niezbędne materiały szkoleniowe.

Dlaczego warto zgłosić się już dziś ?

Należy pamiętać, iż ukończenie kursu wiąże się również z dokonaniem zmian w Państwa prawie jazdy. Jeśli kierowca nie dopełni tego obowiązku, musi się liczyć z ograniczeniami w wykonywaniu dotychczasowej pracy.czytaj naraża sie na karę nałożoną przez inspektora Inspekcji Transportu Drogowego w wysokości conajmniej 1000 PLN.

Dokumenty wymagane do rozpoczęcia szkolenia(kurs kwalifikacji wstępnej na autobus:

 • kwestionariusz zgłoszeniowy dla szkolenia w Ośrodku Szkolenia Trela
 • umowa szkoleniowa- kurs kwalifikacji wstępnej (do uzyskania w biurze firmy)
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu lekarskim przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych,o których mowa w przepisach Kodeksu Pracy, posiadającego dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określone w odrębnych przepisach
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu psychologicznym przeprowadzonym w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • prawo jazdy kat.D wydane po 10.09.2008r. LUB ZDANY EGZAMIN LUB bezpośrednio przed egzaminem państwowym

Kwalifikacja wstępna D, D+E

Kwalifikacja wstępna jest dostępna dla każdej osoby, która na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

 1. przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
 2. studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
 3. niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PROGRAM KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ DLA PRAWA JAZDY KAT. D

 • moduł części podstawowej - 195 godz. zajęć teoretycznych,
 • moduł części specjalistycznej - 65 godz. zajęć teoretycznych,
 • moduł części specjalistycznej - 16 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
 • moduł części specjalistycznej - 4 godz. zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

TEST KWALIFIKACYJNY - przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z trzech członków z których jeden pełni funkcję przewodniczącego. Komisję egzaminacyjną powołuje Wojewoda. Test kwalifikacyjny przeprowadza się w grupach 20-osobowych.

Test kwalifikacyjny obejmuje:

Test podstawowy - 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1 i D1+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 17 poprawnych odpowiedzi).

Test specjalistyczny - 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1 i D1+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 7 poprawnych odpowiedzi).

Czas trwania testu wynosi 30 min.

Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E

Kwalifikację wstępną uzupełniającą powinien ukończyć kierowca, który:

 • uzyskał prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E
 • uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

Kierowca, który ukończył wcześniej kurs w zakresie przewozu rzeczy lub osób i uzyskał prawo jazdy kat C lub C1 po dniu 10 września 2009r. lub prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. zobowiązany jest do odbycia pełnej kwalifikacji wstępnej.

Okres ważności kwalifikacji wstępnej uzupełniającej to 5 lat. Po tym okresie kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe.

Do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej może przystąpić osoba, która:

 • przebywa co najmniej 185 dni w roku na terenie RP - ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, bądź
 • studiuje od co najmniej 6 miesięcy na terenie RP i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
 • nie będąca obywatelem Państwa członkowskiego UE, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin zajęć.

Szkolenie to prowadzone jest w formie kursu kwalifikacyjnego i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych, w zakresie:

 1. części specjalistycznej - dla prawa jazdy kategorii:
  a. C, C+E, C1 i C1+E lub
  b. D, D+E, D1i D1+E
  - zgodnie z programem szkolenia.

Kurs kwalifikacyjny obejmuje:

 1. w części specjalistycznej:
  a. 65 godzin zajęć teoretycznych,
  b. 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Po ukończeniu szkolenia kierowca otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu, które uprawnia go do przystąpienia do egzaminu teoretycznego (test kwalifikacyjny) przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje:

test specjalistyczny składający się z 10 pytań - w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E

Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

 1. 7 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 30 minut.