Egzaminy

Kurs prawa jazdy prowadzony przez Ośrodek Szkolenia "Trela" kończy się egzaminem wewnętrznym. Jego pozytywne zaliczenie uprawnia do otrzymania zaświadczenia o ukończenia szkolenia.

Egzamin Państwowy teoretyczny

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w sali egzaminacyjnej w formie testu komputerowego - przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego.

Egzamin teoretyczny obejmuje sprawdzenie znajomości:

Zakres egzaminu teoretycznego, dopuszczalną ilość błędów oraz czas jego trwania dla osób ubiegających się o prawo jazdy lub podlegających sprawdzeniu kwalifikacji w tym zakresie określa tabela:

Kategoria Zakres pytań w teście zasadniczym Zakres pytań
w teście specjalistycznym
Dopuszczalna liczba błędów
w teście zasadniczym
Dopuszczalna liczba błędów
w teście specjalistycznym
Łączna dopuszczalna liczba błędów Czas trwania egzaminu (min.)
B, B1 1-18 - 2 - 2 25
A, A1, T 1-12 1-6 - - 2 25
C, C1 D, D1 - 1-18 - 2 2 25

Wynik egzaminu teoretycznego uznaje się za pozytywny, jeżeli na pytania objęte zakresem egzaminu osoba zdająca udzieliła nie więcej niż 2 błędne odpowiedzi. Za błąd uważa się także brak odpowiedzi.

Opis konsoli egzaminacyjnej:

Klawisz „KONIEC” umożliwia podjęcie następujących decyzji:
- rezygnacja z egzaminu przed jego rozpoczęciem
- zakończenie egzaminu próbnego przez kandydata (i uruchomienie tym samym właściwego egzaminu)
- zakończenie egzaminu przed upływem planowanego czasu trwania
Klawisz „Poprzednie”/ „TAK” powoduje:
- powrót do poprzedniego pytania
- wybór odpowiedniej kategorii po naciśnięciu klawisza „Zmiana kategorii”
- pozwala na udzielenie pozytywnej odpowiedzi dla nieodwracalnych decyzji (np. zakończenie egzaminu)


Klawisz „Zmiana kategorii” daje możliwość przejścia do pytań egzaminacyjnych na inną kategorię prawa jazdy (jeżeli kandydat zdaje na więcej niż jedną kategorię)
Klawisze „A, B, C” służą do udzielania odpowiedzi na pytanie. Naciśnięcie klawisza zmienia tło pola wybranej odpowiedzi na czarne, co jest równoznaczne z jej zarejestrowaniem jako prawidłowej.
Klawisz „Następne”/ „NIE” umożliwia:
- przejście do następnego pytania
- wybór odpowiedniej kategorii po naciśnięciu klawisza „Zmiana kategorii”
- pozwala na udzielenie negatywnej odpowiedzi dla nieodwracalnych decyzji (np. zakończenie egzaminu)
 Klawisz „START”/ „Zatwierdź” umożliwia:
- rozpoczęcie egzaminu
- zatwierdzenie zmiany kategorii prawa jazdy i wyświetlania na ekranie właściwych dla danej kategorii pytań egzaminacyjnych
- zatwierdzenie wyniku egzaminu

Egzamin Państwowy praktyczny

Egzamin praktyczny na kategorię B polega na:

wykonaniu na placu 3 zadań egzaminacyjnych manewrowym
jeździe w ruchu drogowym zgodnie z techniką kierowania i przepisami ruchu drogowego.

Zadanie nr 1

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, oraz ruszanie z miejsca.

Kryteria:

2). właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte

3). upewnienie się o możliwości jazdy

4). płynne ruszenie

Zadanie nr 2

Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu

Zadanie nr 3

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Uwaga:
Dwukrotne błędne wykonanie któregokolwiek z wyżej wymienionych zadań egzaminacyjnych (1, 2 lub 3) skutkuje uzyskaniem oceny negatywnej i przerwaniem egzaminu.

Egzamin Kat. B

Egzamin Państwowy praktyczny

Egzamin praktyczny na kategorię B polega na:

PLAC MANEWROWY

Zadanie nr 1

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, oraz ruszanie z miejsca.
Kryteria oceny:
1)

a) poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe),
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) poziom płynu w spryskiwaczach - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł zewnętrznych pojazdu,

2). właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte
- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem
- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem
- zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy
3). upewnienie się o możliwości jazdy
- wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
- ocena sytuacji wokół pojazdu.
4). płynne ruszenie
- opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego,
- łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.

Zadanie nr 2

Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu

Zadanie nr 3

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
brak zdjęcia
Uwaga:
Dwukrotne błędne wykonanie któregokolwiek z wyżej wymienionych zadań egzaminacyjnych (1, 2 lub 3) skutkuje uzyskaniem oceny negatywnej i przerwaniem egzaminu.

JAZDA W RUCHU MIEJSKIM

EGZAMIN PRAKTYCZNY - kategoria B - Jazda w ruchu miejskim
Jazda w ruchu drogowym polega na wykonaniu zadań egzaminacyjnych ujętych przedstawionej poniżej tabeli zgodnie z techniką kierowania i przepisami ruchu drogowego. Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym wynosi 40 minut.

Poz. Zadania egzaminacyjne
1 Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
2 Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
 • różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
 • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3 Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
4 Przejazd przez skrzyżowania:
 • równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
 • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
 • z sygnalizacją świetlną,
 • na których ruch odbywa się wokół wyspy,
 • dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*)
5 Przejazd przez przejścia dla pieszych.
6 Wykonanie manewrów:
 1. parkowanie prostopadłe lub skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
  • miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
  • po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
  • parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

  lub,
 2. parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy) - wjazd tyłem - wyjazd przodem
  • miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
  • długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,
  • w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy,
  • po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  1. w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
 3. zawracanie na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej - możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) – zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego
  • miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
7 Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) oraz obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego
8 Wykonanie manewrów:
 • wyprzedzania, omijania, wymijania
 • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu,
9 Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania).
10  Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych

*) Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Egzamin Kat. C

EGZAMIN PRAKTYCZNY - kategoria C - plac manewrowy

Zadanie nr 1

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, oraz ruszanie z miejsca.

Kryteria:

1). sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

a) poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe),
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu w spryskiwaczach – osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu,
d) działanie sygnału dźwiękowego,
e) działanie świateł zewnętrznych pojazdu,

2). właściwe ustawienie fotela, lusterek i zapięcie pasów bezpieczeństwa, sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte,
- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
3). upewnienie się o możliwości jazdy,
- wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
- ocena sytuacji wokół pojazdu
4). płynne ruszenie,
- opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego,
- łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.

Zadanie nr 2

Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

Kryteria:

1). pozycja początkowa pojazdu

2). płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (nieprzejeżdżanie przez linie, i nienajeżdżanie na pachołki i tyczki ograniczające pas)

3). zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w odległości nie większej niż 1m od linii ograniczającej pas.

Zadanie nr 3 i 4

Ostatnie dwa zadania na placu manewrowym określone są przez losowo wybrany zestaw zadań egzaminacyjnych przez pierwszą osobę z listy osób zakwalifikowanych na egzamin.

Dla kategorii C dostępnych jest 6 zestawów zadań:

Uwaga:
Dwukrotne błędne wykonanie któregokolwiek z w/w zadań egzaminacyjnych (1,2,3 lub 4) skutkuje uzyskaniem oceny negatywnej i przerwaniem egzaminu.

Egzamin Kat. C+E

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności